Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ODYLION Sp. z o.o. Sp.k.

Niniejszy dokument określa zasady, cele i sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników portalu internetowego pod adresem: www.odylion.com (dalej „Portal”) prowadzonego przez ODYLION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej „Odylion” lub „Spółka”), jak również zakres zbieranych danych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

Wchodząc na Portal prowadzony przez Odylion lub korzystając z Portalu i przekazując Odylion dane osobowe niezbędne do korzystania z Portalu, użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest ODYLION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-987) przy ul. Sytej 114z/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474035, NIP 9512370578, Regon 146833994.
 2. Odylion dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe użytkowników Portalu były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 3. Wszystkie dane osobowe użytkowników Portalu powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE zwanym (dalej „RODO”).
 4. Odylion dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych użytkowników Portalu poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i prawnych. Dane te są przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
 5. Dane osobowe użytkowników Portalu, będą zbierane i przetwarzane zgodnie z prawem przez Odylion ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej przez użytkownika Portalu z Odylion lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów Odylion oraz dla celów:

5.1     umożliwienia użytkownikom Portalu korzystania z usług świadczonych przez Odylion drogą elektroniczną;

5.2     obsługi zapytań i zgłoszeń, w tym zapytań ofertowych, które do Odylion kierują użytkownicy Portalu;

5.3     kontaktowania się z użytkownikami Portalu, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi i marketingowymi oraz w celach związanych ze świadczonymi przez Odylion usługami, w tym w związku z umowami zawartymi z użytkownikami Portalu;

5.4     dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem systemami Portalu;

5.5     zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczy Odylion drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

5.6     prowadzenia analiz statystycznych;

5.7     przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Odylion obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 1. Dane użytkowników Portalu gromadzone przez Odylion w celach określonych w niniejszej informacji przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) rozporządzenia RODO.
 2. Dane osobowe użytkowników Portalu mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Odylion zawarł umowę o współpracy w celu realizacji łączącej Odylion i użytkowników umowy oraz realizacji uzasadnionego interesu Odylion w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Odylion w świadczeniu usług drogą elektroniczną i podmiotom współpracujących z Odylion w kampaniach marketingowych. W przypadku konieczności dostarczenia użytkownikowi Portalu poczty tradycyjnej dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane operatorom pocztowym w celu dostarczenie listu lub przesyłki. Dodatkowo dane osobowe użytkowników Portalu mogą być udostępniane przez Odylion podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że podmioty te wystąpią z oficjalnym żądaniem do Odylion powołując się na stosowną podstawę prawną.
 3. Dane osobowe użytkowników Portalu mogą być pozyskiwane za pomocą formularzy wypełnianych na stronie internetowej Portalu, jak również w kontaktach bezpośrednich i za wyraźną zgoda użytkownika. Będą to takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 4. Portal używa cookies.

Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Portalu, aby usprawniać funkcjonowanie Portalu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Odylion stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody użytkowania Portalu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Odylion w celu optymalizacji działań w ramach Portalu. Użytkownik Portalu w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 1. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w szczególności do:

10.1   celów statystycznych;

10.2   mierzenia ruchu użytkowników na Portalu;

10.3   ustanawiania, utrzymywania i zarządzania sesją użytkownika a także do zapamiętywania jego preferencji.

 1. Użytkownik Portalu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odylion zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika Portalu po rozwiązaniu umowy z użytkownikiem lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Odylion do retencji danych.
 3. Z administratorem danych osobowych użytkowników Portalu można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Syta 114z/1, 02-987 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: iodo@odylion.com.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.